dotnet-framework-versions

.NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft.

.NET framework bao gồm tập các thư viện lập trình lớn, và những thư viện này hỗ trợ việc xây dựng các chương trình phần mềm như lập trình giao diện; truy cập, kết nối cơ sở dữ liệu; ứng dụng web; các giải thuật, cấu trúc dữ liệu; giao tiếp mạng…

.NET framework đơn giản hóa việc viết ứng dụng bằng cách cung cấp nhiều thành phần được thiết kế sẵn, người lập trình chỉ cần học cách sử dụng và tùy theo sự sáng tạo mà gắn kết các thành phần đó lại với nhau. Nhiều công cụ được tạo ra để hỗ trợ xây dựng ứng dụng.NET, và IDE được phát triển và hỗ trợ bởi chính Microsoft là Visual Studio.

Khi cài đặt game, soft đồ họa, lập trình và nhiều ứng dụng khác yêu cầu phải có .NET framework mới chạy mà source không tích hợp .Net framework sẵn thì bạn phải download về cài vô rồi mới cài ứng dụng đó được.

Dưới đây là 1 số phiên bản .NET framework phổ biến link trực tiếp từ Microsoft, bạn có thể vào tải khi cần.

Phiên bản Dung lượng Link tải
.NET Framework 1.1 SP1 10.2 MB https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=33

.NET Framework 2.0 SP2

x86: 23.8 MB
x64: 46.3 MB
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1639
.NET Framework 3.0 SP1 2.4 MB https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3005
.NET Framework 3.5 SP1 2.8 MB https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22
.NET Framework 3.5 SP1 (Full Package) 231.5 MB  https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25150
.NET Framework 4.0 48.1 MB https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
.NET Framework 4.5 66.8 MB https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
.NET Framework 4.6.2 59.1 MB https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53344
.NET Framework 4.7.1

65.6 MB

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56116